CENÍK

úkonů základních činností sociální služby chráněné bydlení, ceník stravy (od 1. 1. 2018)

Úkony základních činností při poskytování soc. služby Chráněné bydlení:

sazba

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

1. pomoc s přípravou stravy,

24,-

2. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního

stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

snídaně: 17,- Kč oběd: 58, -Kč večeře: 43,- Kč

b) poskytnutí ubytování:

1. ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti,

100,-

2. v případě potřeby praní a drobné úpravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

24,-

c) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

  1. pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti,

24,-

  1. pomoc při údržbě domácích spotřebičů,

24,-

  1. podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,

24,-

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,

24,-

2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

24,-

3. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělání,

24,-

4. podpora v oblasti partnerských vztahů,

24,-

5. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,

24,-

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1. doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na

orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovod zpět,

24,-

2. podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

24,-

3. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

24,-

f) sociálně terapeutické činnosti:

sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a

sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

24,-

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

24,-

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

24,-

h) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

24,-

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

24,-

3. pomoc při použití WC.

24,-

Ceny úkonů základních činností kromě ubytování a zajištění stravy jsou uvedeny za 1 hodinu i s DPH. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.