CENÍK

úkonů základních činností sociální služby denní stacionáře, ceník stravy (od 1. 1.2018)

Popis úkonů základních činností sociální služby denní stacionáře

sazba

a) pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu:

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

78,-

2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

78,-

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,

78,-

4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

78,-

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

78,-

2. pomoc při použití WC,

78,-

c) poskytnutí stravy:

zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

snídaně: 17,- Kč oběd: 58, -Kč 

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pracovně výchovná činnost,

78,-

2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

78,-

3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,

78,-

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

78,-

f) sociálně terapeutické činnosti:

sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

78,-

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

78,-

Ceny úkonů základních činností zajištění stravy jsou uvedeny za 1 hodinu i s DPH. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.