Ceník

úkonů základních činností sociální služby denní stacionáře, ceník stravy od 1.5.2018

 

 

Popis úkonů základních činností sociální služby denní stacionáře Cena za 1 hodinu úkonu s DPH
a)    pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu:  
1.    pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 78,-
2.    pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 78,-
3.    pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, 78,-
4.    pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 78,-
b)   pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  
1.    pomoc při úkonech osobní hygieny, 78,-
2.    pomoc při použití WC, 78,-
c)    poskytnutí stravy:  
zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

snídaně:   18,- Kč      oběd:   60, -Kč    

 
d)   výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  
1.    pracovně výchovná činnost, 78,-
2.    nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 78,-
3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění, 78,-
e)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
    pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, 78,-
f)     sociálně terapeutické činnosti:  
     sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, 78,-
g)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
    pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. 78,-

 

Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.