CENÍK

úkonů základních činností sociální služby Odlehčovací služby, ceník stravy (od 1. 1. 2018)

Úkony základních činností při poskytování sociální služby Odlehčovací služby:

sazba

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

42,-

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

42,-

3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

42,-

4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

42,-

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

42,-

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

42,-

3. pomoc při použití WC,

42,-

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám

racionální výživy a potřebám dietního stravování

snídaně: 17,- Kč oběd: 58,- Kč večeře: 43,- Kč 

2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,

42,-

d) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:

1. ubytování,

100,-

2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

42,-

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1. doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a

volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné

navazující sociální služby a doprovázení zpět,

42,-

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších

aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

42,-

f) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

42,-

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

42,-

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

42,-

h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

42,-

2. podpora při zajištění chodu domácnosti.

42,-

Ceny úkonů základních činností kromě ubytování a zajištění stravy jsou uvedeny za 1 hodinu i s DPH. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.