CENÍK

úkonů základních činností sociální služby odlehčovací služby, ceník stravy od 1.10.2022

 

Úkony základních činností při poskytování sociální služby Odlehčovací služby: sazba
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 54,-
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 54,-
3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 54,-
4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru, 54,-
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  
1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 54,-
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty, 54,-
3. pomoc při použití WC, 54,-
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:  
 1.zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

snídaně: 34,- Kč                        oběd: 90,- Kč                                 večeře: 80,- Kč

 
 2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby, 54,-
d) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:  
1. ubytování, 140,-
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, 54,-
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
1.doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět, 54,-
2.pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, 54,-
f) sociálně terapeutické činnosti:  
    socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, 54,-
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních

    záležitostí:

 
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, 54,-
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí. 54,-
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:    
1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 54,-
2. podpora při zajištění chodu domácnosti. 54,-

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

 

Ceny úkonů základních činností kromě ubytování a zajištění stravy jsou uvedeny za 1 hodinu i s DPH. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.