Praxe a stáže

Naše zařízení již delší dobu spolupracuje s některými středními a vysokými školami, které připravují studenty zejména v sociálních, zdravotnických nebo příbuzných oborech. Studenti těchto škol mají možnost seznámit se v rámci praxe nebo stáže zblízka nejen s jednotlivými poskytovanými službami. Ale mohou poznat specifika práce s našimi uživateli a načerpat poznatky a znalosti pro své případné budoucí zaměstnání.

JAK POŽÁDAT O PRAXI NEBO STÁŽ

Zájemce o praxi, popř. stáž si může podat žádost osobně na oddělení správy našeho zařízení nebo emailem na adresu n.hamplova@zirafafm.cz. V žádosti by měla být uvedena představa o zaměření praxe, název a adresa školy, termín a délka praxe. Před zahájením je vypracována dohoda o poskytnutí praxe a je stanoven zaměstnanec, který praktikanta odbornou praxí provede. Ujasní se očekávání studenta, možnosti organizace, časový rozvrh praxe. Praktikant je při nástupu proškolen z pravidel BOZP a PO, jsou stanovena jeho práva a povinnosti. Po ukončení praxe je vyplněno závěrečné hodnocení podle požadavku školy.

CO JE PRO NÁS DŮLEŽITÉ

Vždy je brán ohled na klienty zařízení, aby nebyly častou přítomností praktikujících osob narušeny jejich obvyklé činnosti.

SPOLEČNÉ EXKURZE

Zejména pro studenty SOŠ, VOŠ, VŠ nebo účastníky odborných kurzů může být v našem zařízení zajištěna exkurze, která musí být předem dohodnuta a projednána s ředitelkou zařízení nejpozději týden před termínem. Před začátkem exkurze jsou účastníci seznámení s provozem zařízení, poskytovanými sociálními službami, kapacitou zařízením, jejím posláním a cíli a cílovou skupinou uživatelů. Nejvyšší počet účastníku je stanoven na 10 osob. Pokud je tato hranice překročena, budou účastníci exkurze rozděleni do více skupin.

Časový rozvrh exkurze a prostory, které budou součástí prohlídky, budou opět pečlivě vybrány a stanoveny tak, aby nebyl narušen program našich klientů.