Denní stacionáře

Denní stacionáře je služba ambulantní, kam naši uživatelé dochází dle potřeby až pět dnů v týdnu. Mohou si však nasmlouvat i jen jeden den v týdnu, tak jak to vyhovuje pečujícímu i uživateli. Naše služba je rozdělena dle specifických potřeb uživatelů s mentálním postižením na tři oddělení: denní pobyt, oddělení zvýšené péče a dílny.

Oddělení denního pobytu

Oddělení denního pobytu navštěvují uživatelé se středním až těžkým mentálním postižením od 11 let do 64 let věku.   Náplň skupiny uživatelů je zaměřena na osvojování a rozvíjení dovedností a návyků.

Cílem Oddělení denního pobytu je nabídnout uživatelům prostor k aktivizačním, výchovným, vzdělávacím a pracovním činnostem. Uživatelům nabízíme kontakt se společenským prostředím a to s přihlédnutím k jejich skutečným potřebám, možnostem a přáním. Součástí denního režimu je stálé opakování a zdokonalování v pracovní činnosti z oblasti společenské výchovy, základů stolování, hudební, výtvarné a tělesné výchovy.

Týdenní plán aktivit na oddělení denního pobytu

Dny v týdnu Aktivita Co děláme
Pondělí Procvičování rozumových schopností, rozvoj komunikativních dovedností a řečového projevu Procvičování paměti a slovní zásoby, cvičení s prvky muzikoterapie, za pomocí dětských orffovských hudebních nástrojů procvičujeme rytmus
Úterý Výtvarná činnost Vyhledáváme různé nové nápady a výtvarné techniky, tvoříme a vyrábíme podle ročního období a probíhajících svátků
Středa Cvičení s prvky jógy Cvičení s využitím jógových pozic a práce s dechem, postupně uvolníme svalové napětí, páteř, klouby- za zvuků relaxační hudby
Čtvrtek Pohybové aktivity Zaměřujeme se na protahování, cvičení s rehabilitačním míčem, zařazujeme lidový tanec, taneční hry, moderní tance, hru na dětské hudební nástroje
Pátek Výletní den V tento den chodíme na vycházky do přírody, do města, účastníme se kulturních akcí, jezdíme na nákupy, výlety za poznáním (muzea, výstavy) a zábavou (kino, divadlo).

 

Oddělení zvýšené péče

Prostory a vybavení jsou speciálně přizpůsobeny potřebám osob s těžkým až hlubokým mentálním postižením, autismem a problémy v komunikaci (možnost svého soukromí, větší prostor, bezbariérový přístup – schodišťová plošina, speciální pomůcky). Pro nácvik a rozvoj dovedností prostorové a směrové orientace poskytujeme uživatelům strukturu prostoru, místa, času a činností.

Uživatelé mají k dispozici: prostornou šatnu, jídelnu spojenou s kuchyňkou, výtvarnou, smyslovou a společenskou místnost.

Uživatelům nabízíme:

 • nácvik úkonů souvisejících se sebeobsluhou a péčí o vlastní osobu (oblékání, hygienické návyky, stolování…)
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu v prostoru (využití speciálních pomůcek, piktogramů, fotek…)
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních schopností a dovedností (výtvarné aktivity, práce na dotykovém počítači, smyslová a relaxační místnost, ergoterapie…)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (účast na kulturních, společenských a sportovních akcí, zvládání vycházek, hipoterapie, aktivity s využitím koní, canisterapie, muzikoterapie…)
 • podpora při komunikaci vedoucí k uplatnění práv a oprávněných zájmů (získávání nových pozitivních i negativních zkušeností, vlastní výběr volnočasové aktivity, alternativní a augmentativní komunikace…). Pracovníci využívají metodiku práce s uživateli s autismem, s těžkým mentálním postižením a s problémy v komunikaci.

Oddělení dílen

Činnost s klienty vychází ze základních činností, kdy se uživatelé zdokonalují, procvičují a učí jak se o sebe dobře postarat, jak vycházet s druhými lidmi, jak společně trávit čas. Uživatelé společně vaří, žehlí, uklízí, ale také navštěvují různé kulturní akce, chodí do kina i do cukrárny, podnikají společné výlety za poznáním i zábavou. Vedle těchto činností uživatelé navštěvují různé dílny, kde se každý časem stává „mistrem“ v několika dovednostech, máme u nás specialisty na pletení košíků, mistry malíře, tkalce nádherných téměř létajících koberců, mistry tesaře i švadleny a pletařky. Každý něco dovede.

Oddělení dílen nabízí uživatelům na výběr tyto dílny:

 • Dílna textilní – tkalcovská – zpracování různých druhů materiálů pro výrobu na tkalcovských stavech. Technika není náročná a práci zvládají uživatelé dobře. Jsou využívány i barevné kombinační schopnosti uživatelů a jejich kreativitu vždy podporujeme.
 • Dílna stolařská zde se kromě různých technik stolařské a truhlářské výroby zaměřuje činnost na řezbářství. To bylo součástí výukového programu, který vedl zkušený sochař a řezbář (2013). Dosud se technika řezbářství zachovala a uživatelé ji rádi využívají. Dílna vlastní složité nástroje a pomůcky a vybavení bylo i předmětem realizace projektu „Nákup elektrické lupínkové pily“ z fondu Evraz v r. 2012
 • Dílna keramická zpracování keramických hmot je hlavní součástí a náplní uvedené dílny. Dílna se také zabývá kreativním malováním uživatelů a v r. 2014 se zúčastnila výstavby v městském kulturním zařízení.
 • Dílna košíkářská zde se uživatelé pracovním činnostech zaměřeným na zpracování pedigu. Z materiálu vyrábějí výrobky pro běžné užití – košíky, tácky, opletené láhve apod.
 • Dílna kreativní široké zaměření technik na zpracování různých druhů materiálu – mýdlo, fimo-hmoty, drátků a perliček nebo provádění techniky decoupagé. Všechny činnosti jsou podporovány úsilím pracovníka dílny a jeho snahou o zdokonalení se ve výrobě a zlepšení manuálních schopností a motoriky uživatele.
 • Dílna svící zaměření dílny je výrazné zejména při zpracování vosku a výrobě svíček a v poslední době se dílna věnuje „pletení z papíru“ a dalším kreativním technikám.
 • Dílna ručních prací v naší prostorově nejmenší dílně se uživatelé věnují činnostem, které zaměstnanci vedou ke kreativní tvorbě při šití, vyšívání nebo pletení.

Součástí činností vytvořených pro uživatele jsou zájmové kroužky.

Zájmové kroužky, které uživatelé navštěvují:

 • Kroužek stolních a společenských her zájem uživatelů se nesoustředí jen na tyto hry, ale zahrnuje také organizovanou zábavnou a zájmovou činnost, zejména v době letních měsíců – pořádání soutěží se zaměřením na zručnost, tělesnou a pohybovou aktivitu apod.
 • Kroužek relaxační odpočinkový a relaxační program tohoto zájmového kroužku zahrnuje také aktivní účast zájemců na Olympiádě pro handicapované, konané pod záštitou zřizovatele organizace. Další aktivitou je pravidelná návštěva bazénu. 
 • Kroužek výtvarný činnost zaměřena zejména na rozvoj malování. Uživatelé sami přispívají k výzdobě oddělení a výrobky jsou také přihlašovány do soutěží (r. 2013) a předpokladem je vlastní vernisáž  a výstavy.
 • Kroužek sportovní hlavní náplní je aktivita „bowling“ – uživatelé se také účastní turnaje, který pořádá organizace, věnující se znevýhodněné skupině uživatelů.
 • Aktivity oddělení budou směřovat k rozšíření nabídky činností pro uživatele. Zejména se jedná o kurzy jógy, muzikoterapie nebo canisterapie.