Denní pobyt

Oddělení denního pobytu navštěvují uživatelé se středním až těžkým mentálním postižením od 11 do 64 let věku.   Náplň skupiny uživatelů je zaměřena na osvojování a rozvíjení dovedností a návyků.

Cílem Oddělení denního pobytu je nabídnout uživatelům prostor k aktivizačním, výchovným, vzdělávacím a pracovním činnostem. Uživatelům nabízíme kontakt se společenským prostředím a to s přihlédnutím k jejich skutečným potřebám, možnostem a přáním. Součástí denního režimu je stálé opakování a zdokonalování v pracovní činnosti z oblasti společenské výchovy, základů stolování, hudební, výtvarné a tělesné výchovy. Všechny aktivity přizpůsobujeme počasí venku, kde se snažíme být často.

Týdenní plán aktivit na oddělení denního pobytu

Dny v týdnu Aktivita Co děláme
Pondělí Procvičování rozumových schopností, rozvoj komunikativních dovedností a řečového projevu Procvičování paměti a slovní zásoby, cvičení s prvky muzikoterapie, za pomocí dětských orffovských hudebních nástrojů procvičujeme rytmus
Úterý Výtvarná činnost Vyhledáváme různé nové nápady a výtvarné techniky, tvoříme a vyrábíme podle ročního období a probíhajících svátků
Středa Cvičení s prvky jógy Cvičení s využitím jógových pozic a práce s dechem, postupně uvolníme svalové napětí, páteř, klouby- za zvuků relaxační hudby
Čtvrtek Pohybové aktivity Zaměřujeme se na protahování, cvičení s rehabilitačním míčem, zařazujeme lidový tanec, taneční hry, moderní tance, hru na dětské hudební nástroje
Pátek Výletní den V tento den chodíme na vycházky do přírody, do města, účastníme se kulturních akcí, jezdíme na nákupy, výlety za poznáním (muzea, výstavy) a zábavou (kino, divadlo).