Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že se možná  právě v tomto čase rozhodujete o očkování vašeho opatrovance, dovoluji si Vám zde vyvěsit shrnutí stanoviska ministerstva spravedlnosti ve věci informovaného souhlasu k nepovinnému očkování.

Je-li osoba sice omezena ve svéprávnosti, ale nikoli pro oblast poskytování zdravotních služeb, je způsobilá v těchto věcech rozhodovat a jednat sama. Má-li osoba opatrovníka, aniž by byla zároveň omezena ve svéprávnosti, je třeba primárně vycházet z toho, že je plně svéprávná, a tudíž může o svých záležitostech, včetně oblasti poskytování zdravotních služeb, rozhodovat a jednat sama. V takovém případě je třeba nejprve
individuálně posoudit schopnost pacienta projevit vůli a s ohledem na svou rozumovou vyspělost posoudit význam a následky poskytnutí nebo neposkytnutí zdravotních služeb. Je-li schopen danou otázku posoudit a projevit vůli, může souhlas s poskytnutím zdravotních služeb dát sám. Není-li toho schopen, může za něho udělit souhlas s poskytnutím zdravotních služeb jeho opatrovník, ovšem pouze v případě, vyplývá-li z rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka skutečnost, že je oprávněn za opatrovance rozhodovat a jednat i v oblasti poskytování zdravotních služeb.

S ohledem na výše uvedené se přikláníme k názoru, že nepovinné očkování považujeme za běžnou a obvyklou zdravotní službu a obecně proto není zásahem do integrity,
k jehož provedení by byl nezbytný souhlas soudu podle § 101 a 480 odst. 1 písm. c) OZ. Zdůrazňujeme však, že možné následky očkování a jejich závažnost pro zdravotní stav pacienta je vždy nezbytné posuzovat individuálně, zejména s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a životní situaci konkrétního pacienta. Lze proto doporučit, aby si zástupce pacienta před realizací očkování vyžádal stanovisko ošetřujícího praktického lékaře pacienta a dalších ošetřujících lékařů, u nichž je pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu pravidelně sledován.